شماره حساب های شرکت دیفایا چاپ


شماره ملی :  14000052289                                                                                       شماره اقتصادی:       411411967645


گواهی دریافت مالیات بر ارزش افزوده دیفایا


بانک ملت : بنام شرکت دهکده فن آوری یاران
شماره کارت: 4955 - 7011 - 3377 - 6104

شماره حساب: 3876203692

بانک ملی : بنام شرکت دهکده فن آوری یاران

شماره کارت : 1591 - 9950 - 9918 - 6037
شماره حساب: 0109608454009

بانک ملی : بنام علي عباس زاده سوری

شماره کارت : 1951 -0823 -9973 - 6037
شماره حساب: 0321500126005

توجه : شرکت دیفایا در حال حاضر فاقد نمایندگی بوده و کلیه پرداختهایی که فقط به حساب های ذکر شده انجام می شود، قابل پیگیری خواهد بود.

لطفا پس از واریز وجه با شماره پشتیبانی 09331358820 تماس حاصل فرمایید

{module پرداخت آنلاین|none}